Έναρξη υποβολής αιτήσεων για vouchers του προγράμματος Smart Readiness

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων έκδοσης voucher στο πλαίσιο του προγράμματος «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)», μέσω του οποίου 120.000 ακίνητα προβλέπεται να αποκτήσουν υπερυψηλές ταχύτητες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€, υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στα κτίρια και η διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και επικοινωνίας κατάλληλων αισθητήρων που θα δίνουν στοιχεία για την ασφάλεια του κτιρίου, θα ελέγχουν την ορθή λειτουργία και θα παρέχουν μετρήσεις σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων, όπως το λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ο ανελκυστήρας.

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης
  • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση
  • Δεν είναι κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

  • Ο Διαχειριστής του κτιρίου να επιλέξει εγκαταστάτη από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο.
  • Στη συνέχεια ο εγκαταστάτης να επισκεφθεί το κτίριο, να προσδιορίσει τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και να υποβάλλει προσφορά προς τον Διαχειριστή.

Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης voucher.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προς επιδότηση κτίρια προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τους ορόφους που απαρτίζουν το κτίριο και τις επιλέξιμες εργασίες, με τον ενδεικτικό μέσο όρο του ποσού ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 840 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω  της πλατφόρμας smartreadiness.gov.gr έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μόνο από τους εγκεκριμένους από το πρόγραμμα εγκαταστάτες και όχι από τους εκπροσώπους των κτιρίων.

The post Έναρξη υποβολής αιτήσεων για vouchers του προγράμματος Smart Readiness first appeared on Ελλάδα 2.0.

Πίσω
alt=
Επιστροφή στην κορυφή!