ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψης προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Εκδόθηκε η  προκήρυξη υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο (2) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προκήρυξη αφορά σε 3 Θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 3 Θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 3 Θέσεις ΠΕ Πληροφορικής.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανόμενων ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ αφορά στην υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αρμοδιότητες των προσλαμβανόμενων ατόμων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  • Η παρακολούθηση  και ο συντονισμός της υλοποίησης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και η παροχή κατευθύνσεων προς τους αρμόδιους φορείς
  • Ο σχεδιασμός των διαδικασιών που διέπουν την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Ο συντονισμός και η αξιολόγηση των ελέγχων των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς
  • Η ψηφιακή και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest. Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis-net.

The post ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψης προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ first appeared on Ελλάδα 2.0.

Πίσω
alt=
Επιστροφή στην κορυφή!