test page

1. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης?

    Είναι μια πρωτοβουλία / πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος του ταμείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με:

  • Την αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και υποδομών
  • Την Ψηφιοποίηση των οικονομιών
  • Την αντιμετώπιση των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων,
  • Την ενίσχυση των δράσεων πράσινης ανάπτυξης
  • Τη μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα οικονομία

    Η Ελλάδα θα λάβει € 31 Β, εκ των οποίων τα € 18 Β, θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις και τα € 13 Β σε δάνεια.

2. Σε ποια δράση του προγράμματος εστιάζουμε?

    Εστιάζουμε στον πρόγραμμα 2.3 που αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων (€ 465Μ) και συγκεκριμένα στο 2.3.1 που αφορά τα Ψηφιακά Εργαλεία (€ 180Μ). Η χρηματοδότηση θα γίνει              μέσω επιδοτήσεων, με την μορφή Vouchers.

3. Σε ποιους απευθύνεται?

    Στις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 ετήσιες μονάδες εργασίας) που θέλουν να εκμοντερνίσουν το περιβάλλον τους υιοθετώντας ψηφιακά εργαλεία. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που          απασχολεί, η επιχείρηση δικαιούται επιδότηση, με την μορφή voucher, για δαπάνες συγκεκριμένου ύψους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών και Δικαιούχων (τελικών πελάτων) στο Πρόγραμμα ξεκινούν από Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022,

Κατηγορία 1: (1-5, και 6-10 εργαζόμενοι) -> Κουπόνια 900€ & 1.800€ για δαπάνες 1.000€ και 2.000€ αντίστοιχα.

Αξιολόγηση και κατακύρωση Vouchers μέχρι Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Εκτέλεση προγράμματος – Χρήση Vouchers μέχρι Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Κατηγορία 2: (11 μέχρι 250 εργαζόμενοι) -> Κουπόνια από 3.600€ - 18.000€ για δαπάνες 4.000€ - 20.000€ αντίστοιχα.

Αξιολόγηση και κατακύρωση Vouchers μέχρι Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Εκτέλεση προγράμματος – Χρήση Vouchers μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου 2023

Ποιες είναι οι Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών?

Α01: Λύσεις Βελτίωσης της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Α02: Λύσεις Συνεργασίας & Παραγωγικότητας

Α03: Λύσεις Ενίσχυσης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Α04: Λύσεις Ασφαλείας & Εμπιστοσύνης

Β01: Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Ελλάδα 2.0 & ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιακή τεχνολογία για να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ψηφιοποιηθούν αλλά και να συμμετάσχουν στα δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις 21.7.2020 η Ευρωπαϊκή επιτροπή βάζει σε εφαρμογή τον Μηχανισμό Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility -RRF) που περιλαμβάνει χρηματοδότηση μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο πρωτοβουλίας Next GenerationEU, η οποία έχει στόχο να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID -19. To σχέδιο περιλαμβάνει πολυεπίπεδα έργα ευρυζωνικών υποδομών, ψηφιοποίηση του κράτους και της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, κυβερνοασφάλεια, έξυπνες πόλεις, αλλά και τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού συστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις:

Ο Άξονας 2.3. - Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε σχέση με τις αντίστοιχες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού κλπ. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις αυτού του Άξονα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων της ψηφιακής ένταξης, της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, της ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ως αποτέλεσμα, η υλοποίηση των δράσεων αυτού του Άξονα, και το πλήρες φάσμα των ωφελειών που απορρέουν από την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της χώρας ως προς τα κριτήρια για το ‘Ανθρώπινο Κεφάλαιο’, τη ‘Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτύου και την ‘Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας’ του δείκτη DESI (η Ελλάδα κατατάχθηκε 24η το 2020 ως προς τα προαναφερθέντα κριτήρια).

Το ύψος των επιδοτήσεων του άξονα 2.3. ανέρχεται στα 465Μ€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Info Quest Τech & Ταμείο Ανάκαμψης

Η Info Quest Technologies αποτελεί κομβικό σημείο στην υλοποίηση των έργων προσφέροντας:

Ενημέρωση από όλους τους εμπλεκομένους φορείς

Οδηγίες για την επιτυχή συμμετοχή των επιχειρήσεων στο έργο

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς το δίκτυο συνεργατών της

======

 

 

1. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης?
     Είναι μια πρωτοβουλία / πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος του ταμείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με:
       • Την αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και υποδομών
       • Την Ψηφιοποίηση των οικονομιών
       • Την αντιμετώπιση των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων,
       • Την ενίσχυση των δράσεων πράσινης ανάπτυξης
       • Τη μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα οικονομία
Η Ελλάδα θα λάβει € 31 Β, εκ των οποίων τα € 18 Β, θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις και τα € 13 Β σε δάνεια.

2. Σε ποια δράση του προγράμματος εστιάζουμε?

Εστιάζουμε στον πρόγραμμα 2.3 που αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων (€ 465Μ) και συγκεκριμένα στο 2.3.1 που αφορά τα Ψηφιακά Εργαλεία (€ 180Μ). Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω επιδοτήσεων, με την μορφή Vouchers.

3. Σε ποιους απευθύνεται?

Στις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 ετήσιες μονάδες εργασίας) που θέλουν να εκμοντερνίσουν το περιβάλλον τους υιοθετώντας ψηφιακά εργαλεία. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί, η επιχείρηση δικαιούται επιδότηση, με την μορφή voucher, για δαπάνες συγκεκριμένου ύψους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών και Δικαιούχων (τελικών πελάτων) στο Πρόγραμμα ξεκινούν από Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022,

• Κατηγορία 1: (1-5, και 6-10 εργαζόμενοι)  Κουπόνια 900€ & 1.800€ για δαπάνες 1.000€ και 2.000€ αντίστοιχα.
           o Αξιολόγηση και κατακύρωση Vouchers μέχρι Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
           o Εκτέλεση προγράμματος – Χρήση Vouchers μέχρι Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

• Κατηγορία 2: (11 μέχρι 250 εργαζόμενοι)  Κουπόνια από 3.600€ - 18.000€ για δαπάνες 4.000€ - 20.000€ αντίστοιχα.
           o Αξιολόγηση και κατακύρωση Vouchers μέχρι Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
           o Εκτέλεση προγράμματος – Χρήση Vouchers μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου 2023

4. Ποιες είναι οι Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών?

            • Α01: Λύσεις Βελτίωσης της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
            • Α02: Λύσεις Συνεργασίας & Παραγωγικότητας
            • Α03: Λύσεις Ενίσχυσης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
            • Α04: Λύσεις Ασφαλείας & Εμπιστοσύνης
            • Β01: Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Επιστροφή στην κορυφή!